Doorstart TenPages een feit

Graag infomeren we u over de overeenstemming die we hebben bereikt met de curator van TenPages inzake de overname van bepaalde activa van TenPages.

Tekst en Uitleg BV is van plan het crowdfundingplatform TenPages in gewijzigde vorm voort te zetten.

In dit kader verwijs ik naar de onderstaande berichtgeving.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.Met vriendelijke groet,

Tekst en Uitleg BV
De Horst 21
9321 VH Peize

Kontaktpersoon
Jaap Burgstra
M: 06-12866377
E: info@tekstenuitlegbv.nl
I: www.tekstenuitlegbv.nlBericht voor aandeelhouders


Geachte heer, mevrouw,

Op 25 februari 2014 heeft de Rechtbank te Amsterdam in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TenPages B.V. tevens handelend onder de namen TenPages.com en Where books are born. Ondergetekende is daarbij aangesteld als curator en mr. M.J.E. Geradts is als rechter-commissaris benoemd.

Daags na datum faillissement heb ik de mogelijkheden van een verkoop van de onderneming en activa van TenPages onderzocht. Gelet op het aantal in een overname van de activa van TenPages geïnteresseerde partijen dat zich bij mij meldde, heb ik deze mogelijkheden als positief gekwalificeerd. Ik ben daarop een biedingsproces gestart en heb geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op de activa van TenPages. Met partijen die een concreet en reëel bod hebben uitgebracht, ben ik vervolgens in onderhandeling getreden. Deze onderhandelingen hebben er toe geleid dat ik op 31 maart jl., nadat ik daartoe toestemming van de rechter-commissaris had verkregen, overeenstemming heb bereikt over de overname van de activa van TenPages. De overnemende partij is Tekst en Uitleg B.V., gevestigd te Peize.

Tekst en Uitleg B.V. is voornemens om het online platform van TenPages in gewijzigde vorm voort te zetten. Daarnaast is Tekst en Uitleg B.V. voornemens om bestaande contracten tussen TenPages, uitgeverijen en auteurs, voor zover mogelijk, één op één over te nemen. Voorts zal Tekst en Uitleg B.V. de mogelijkheden onderzoeken om nog niet uitgegeven manuscripten alsnog uit te geven.

Voor de goede orde merk ik op dat Tekst en Uitleg B.V. niet de schulden van TenPages of de verplichtingen van TenPages tegenover degenen die via crowdfunding in een manuscript hebben geïnvesteerd (de “aandeelhouders”) zal overnemen. De “aandeelhouders” en overige schuldeisers dienen hun vorderingen in te dienen bij ondergetekende. U kunt uw vorderingen per e-mail indienen bijfaillissementen@boekel.com of per post naar Boekel De Nerée, afdeling faillissementen, postbus 75510, 1070 AM Amsterdam.Met vriendelijke groet,

Femke Jorritsma, curatorBericht voor auteurs


Op 25 februari 2014 heeft de Rechtbank te Amsterdam in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TenPages B.V. tevens handelend onder de namen TenPages.com en Where books are born. Ondergetekende is daarbij aangesteld als curator en mr. M.J.E. Geradts is als rechter-commissaris benoemd.

Daags na datum faillissement heb ik de mogelijkheden van een verkoop van de onderneming en activa van TenPages onderzocht. Gelet op het aantal in een overname van de activa van TenPages geïnteresseerde partijen dat zich bij mij meldde, heb ik deze mogelijkheden als positief gekwalificeerd. Ik ben daarop een biedingsproces gestart en heb geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op de activa van TenPages. Met partijen die een concreet en reëel bod hebben uitgebracht, ben ik vervolgens in onderhandeling getreden. Deze onderhandelingen hebben er toe geleid dat ik op 31 maart jl., nadat ik daartoe toestemming van de rechter-commissaris had verkregen, overeenstemming heb bereikt over de overname van de activa van TenPages. De overnemende partij is Tekst en Uitleg B.V., gevestigd te Peize.

Tekst en Uitleg B.V. is voornemens om het online platform van TenPages in gewijzigde vorm voort te zetten. Daarnaast is Tekst en Uitleg B.V. voornemens om bestaande contracten tussen TenPages, uitgeverijen en auteurs, voor zover mogelijk, één op één over te nemen. In dit verband zal Tekst en Uitleg op korte termijn contact met u opnemen. Voorts zal Tekst en Uitleg B.V. de mogelijkheden onderzoeken om nog niet uitgegeven manuscripten alsnog uit te geven. Met de auteurs van nog niet uitgegeven manuscripten zal Tekst en Uitleg B.V. tevens op korte termijn contact opnemen. Uiteraard staat het u vrij om via info@tekstenuitlegbv.nl zélf reeds contact op te nemen met Tekst en Uitleg B.V.

Voor de goede orde merk ik op dat Tekst en Uitleg B.V. niet de schulden van TenPages of de verplichtingen van TenPages tegenover degenen die via crowdfunding in een manuscript hebben geïnvesteerd (de “aandeelhouders”) zal overnemen. De “aandeelhouders” en overige schuldeisers dienen hun vorderingen aan te melden bij ondergetekende. Mocht u over een vordering op TenPages beschikken dan verzoek ik u deze in te dienen per e-mail: faillissementen@boekel.com of per post: Boekel De Nerée, afdeling faillissementen, postbus 75510, 1070 AM Amsterdam.Met vriendelijke groet,

Femke Jorritsma, curatorBericht voor uitgevers


Op 25 februari 2014 heeft de Rechtbank te Amsterdam in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TenPages B.V. tevens handelend onder de namen TenPages.com en Where books are born. Ondergetekende is daarbij aangesteld als curator en mr. M.J.E. Geradts is als rechter-commissaris benoemd.

Daags na datum faillissement heb ik de mogelijkheden van een verkoop van de onderneming en activa van TenPages onderzocht. Gelet op het aantal in een overname van de activa van TenPages geïnteresseerde partijen dat zich bij mij meldde, heb ik deze mogelijkheden als positief gekwalificeerd. Ik ben daarop een biedingsproces gestart en heb geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op de activa van TenPages. Met partijen die een concreet en reëel bod hebben uitgebracht, ben ik vervolgens in onderhandeling getreden. Deze onderhandelingen hebben er toe geleid dat ik op 31 maart jl., nadat ik daartoe toestemming van de rechter-commissaris had verkregen, overeenstemming heb bereikt over de overname van de activa van TenPages. De overnemende partij is Tekst en Uitleg B.V., gevestigd te Peize.

Tekst en Uitleg B.V. is voornemens om het online platform van TenPages in gewijzigde vorm voort te zetten. Daarnaast is Tekst en Uitleg B.V. voornemens om bestaande contracten tussen TenPages, uitgeverijen en auteurs, voor zover mogelijk, één op één over te nemen. In dit verband zal Tekst en Uitleg op korte termijn contact met u opnemen. De aanspraken van TenPages jegens de uitgevers op (bestaande en toekomstige) royalty’s zijn aan Tekst en Uitleg B.V. gecedeerd. De eventuele nog door u aan TenPages uit te keren (bestaande en toekomstige) royalty’s kunt u derhalve uitsluitend bevrijdend betalen aan Tekst en Uitleg B.V. Voorts zal Tekst en Uitleg B.V. de mogelijkheden onderzoeken om nog niet uitgegeven manuscripten alsnog uit te geven. Met de betrokkenen bij nog niet uitgegeven manuscripten zal Tekst en Uitleg B.V. tevens op korte termijn contact opnemen. Uiteraard staat het u vrij om via info@tekstenuitlegbv.nl zélf reeds contact op te nemen met Tekst en Uitleg B.V.

Voor de goede orde merk ik op dat Tekst en Uitleg B.V. niet de schulden van TenPages of de verplichtingen van TenPages tegenover degenen die via crowdfunding in een manuscript hebben geïnvesteerd (de “aandeelhouders”) zal overnemen. Eventuele vorderingen van uitgevers op TenPages in verband met nog niet uitgegeven manuscripten worden in beginsel niet door Tekst en Uitleg B.V. overgenomen. Per nog uit te geven manuscript zal Tekst en Uitleg B.V. samen met u de eventuele mogelijkheden bekijken. Mocht u over een vordering op TenPages beschikken dan verzoek ik u deze gelijk als de “aandeelhouder” en overige schuldeisers van TenPages in te dienen per e- mail:faillissementen@boekel.com of per post: Boekel De Nerée, afdeling faillissementen, postbus 75510, 1070 AM Amsterdam.Met vriendelijke groet,

Femke Jorritsma, curator